Follow us on:

Letërnjoftimi i Republikës së Kosovës

Pajisja me letërnjoftim të Republikës së Kosovës

Për herë të parë (për personat mbi 16 vjeç):
- Ekstrakti i lindjes
- Aplikimi bëhet personalisht në Konsullatë
- Taksa 50€.

Në rast të ripërtëritjes/korigjim të dhënash:
- Ekstrakti i lindjes;
- Letërnjoftimi i vjetër
- Taksa 50€.

Në rast të humbjes/konfiskuar:
- Ekstrakti i lindjes
- Raporti i policisë lidhur me humbjen e LTNJ-së, gjegjësisht raportin e konfiskimit
- Taksa 50€