Follow us on:

Taksat konsullore

I.Taksa për letërnjoftim (ID)

1. Pajisje me letërnjoftim biometrik për herë të parë, ripërtrirje, korrigjim, ndërrim të të dhënave, pas humbjes apo dëmtimit ........................................     50 €

II. Taksa për dokumente udhëtimi

1. Fletudhëtimi për kthim -----------------------------------------------             40 €
2. Pasaporta për herë të parë, ripërtëritje, korrigjim, ndërrim të të dhënave, pas humbjes, dëmtimit dhe mbushjes së fletëve me vula e viza, për persona MBI 18 vjeç-----------------------------------         150 €
3. Pasaporta për fëmijë nga 0 deri 18 vjeç (të gjitha llojet e aplikimit) ---------------------------------------        100 €

III. Taksa për shërbime të gjendjes civile

1. Regjistrimi i faktit të lindjes --------------------------------------------    40 €
2. Regjistrimi i faktit të martesës -----------------------------------------    40 €
3. Regjistrimi i faktit të vdekjes ------------------------------------------     Pa pagese
3. Procesverbal mbi pranimin e Atësisë/Amësisë------------------------------------------     40€


IV. Taksa për fitim/lirim të shtetësisë

1. Aplikim për Fitim/Lirim të shtetësisë----------------        70€
2. Vendimi për fitim dhe rifitim të shtetësisë MBI 18 vjec ------------------------------------       300€
3. Vendimi për fitim dhe rifitim të shtetësisë NËN 18 vjec ----------------------        130€
4. Vendimi për humbje të shtetësisë me lirim per personat NËN 18 vjeç -----------------------      130€
5. Vendimi për humbjen e shtetësisë me lirim NËN 18 vjeç--------------      130€


V. Taksat për viza

1.Të gjitha llojet e vizave----------------        40 €


VI. Taksa për vërtetime të çdo lloji

1. Vërtetime /konfirmime --------------------------------------------------------- 30€
2. Çertifikata me foto -------------------------------------------- 15€