Follow us on:

Mbrojtja e interesave të shtetasve të Kosovës jashtë vendit

Mbrojtja e interesave të shtatasve të Kosovës jashtë vendit

Autoritetet e shtetit të Kosovës janë përgjegjëse për mbrojtjen e interesit të shtetasve të Kosovës të cilët jetojnë, apo gjinden përkohësisht në territorin e Mbretërisë së Bashkuar dhe Irlandës.

Mbrojtja konsullore konsiston në:

1. Ofrimin e ndihmës shtetasve të Kosovës në raste të jashtëzakonshme;
Ndihma mund të ofrohet vetëm atëherë kur vërtetohet se shtetasi i gjendur në vështirësi nuk posedon njëkohësisht dhe shtetësinë e shtetit pranues. Ofrimi i ndihmës në rrethana të jashtëzakonshme, siç mund të jenë fatkeqësitë natyrore apo ngjarjet me rrezikshmëri të lartë, shtrihet dhe tek anëtarët e familjes së shtetasve.

2. Ofrimin e ndihmës për të burgosurit ose atyre në vështirësi ligjore me organet gjyqësore të Mbretërisë së Bashkuar dhe Irlandës;
Në raste të arrestimit, ndalimit apo hapjes së ndonjë hetimi nga autoritetet e shtetit pranues, shtetasit e Kosovës, të cilët NUK KANË edhe shtetësi të Mbreterisë së Bashkuar apo Irlandës, kanë të drejtë të njoftojnë shërbimin konsullor dhe të kërkojnë ndihmën përkatëse, e cila nënkupton:
• njoftimin e familjarëve për arrestimin;
• adresimin tek avokati mbrojtës;
• kërkesën për intervenim tek autoritetet vendase në rast se vërehen shkelje të të drejtave të njeriut.

Vërejtje:
Zyrtarët Konsullorë nuk mund të shërbejnë assesi si përfaqësues ligjor të shtetasit të arrestuar.

3. Ofrimin e ndihmës për rikthimin e shtetasve të Kosovës që kanë vdekur në Mbretërinë e Bashkuar ose Irlandë dhe sigurimin e mbrojtjes së pasurisë së tyre.
Në raste të vdekjes së shtetasit të Kosovës në territorin e Mbretërisë se Bashkuar apo Irlandës, shërbimi konsullor i ofron familjarëve sipas kërkesës listën e agjencive të shërbimeve funerale dhe lëshon lejen për kthimin e trupit të të ndjerit.

Vërejtje:
Shërbimi konsullor nuk mbulon shpenzimet për riatdhesimin e trupit të pajetë.